باراک اوبامامشغول حروف نگاری درتوئیترباخانم های مختلف بود.این حروف نگاری های تمدارهای مردباعث شده وقت هدررود.این نگاه هیلاری کلینتون که به کشیدن نقاشی درجلسات مهم شهره گشته بوددررابطه بات مداران مردبود.

اوحوصله شنیدن سخنرانی هایی بازمان طولانی رانداشت وحتی ایمیل های خودرامداوم پاک مینمودحتی اگرطرف مقابل فردی مهم بودایمیل هایی که باسلام آغازمیشدندحذف مینمود.

نحوه پرداخت به تصمیم گیری یک اصل مهم درت به شمارمیروداین سخن نهایی دونالدترامپ بوداوهمیشه میگفت مملکتی که آبش تصفیه ازمیکروب نیست مملکتی هست که موش های متعفن درآنجاست میکنند.

گربه توجوبی مترادف موش متعفن بود.

قیمت همه چیزبستگی به گذرزمان ومیزان ذخایرمعدنی وانرژی مصرفی داشت.مملکت پرازبدهی نتیجه جنگ افروزی درخاورمیانه بودونتیجه آن هم موش های متعفن بودند.

دونالدباخروج ازمعاهدات مختلف تشنج وگرانی بوجودآورده بود.

مداوم زیرساخت هاجهت ترمیم نیازبه نیروی انسانی وماشینی داشتندودراثربدهی زیرساخت هاترمیم نمیشدند.بشکل کامل میکروب رشدگسسته پیدامینمودحتی شخص دونالدترامپ ازاین میکروب هابااستفاده ازفناوری های مختلف سلاح های متنوع میساخت.امادرانتهاواگیرداربودن میکروب به خوداوهم میرسید.تفاوت منطق درذهن یک نژادپرست اینجاخودش رانشان میداد.افرادی که سفیدپوست هستندبی میکروب والباقی بامیکروب هستند.

نتایج نظرسنجی هادرایالات متحده شصت درصدضددونالدترامپ بود.

سازمان های مختلف جهت عدم وابستگی ازبازیافت زباله جهت امرارمعاش استفاده مینمودنداین اتفاق به تصمیم دونالدودارودسته اوبستگی داشت.امکان داشت بخواهدصنعت بازیافت راانرژی بربداندومنهدم کند.براحتی یک امضاپای تعهدی ورشکست کننده وزیان دهنده رابایگانی تاریخ تعهدات جهان مینمود. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان سلسله کاشت میلگرد در مازندران خانواده برتر اسیلوسکوپ دیجیتال | دوربین ترموگرافی | کروماتوگرافی گازی | تست نقطه اشتعال | اسپکتروفتومتر ★GTA GAMER★ مدافعان حرم شرکت تولید فیلم و سریال باران بینجستون فیلم ارائه دهنده خدمات احیا و درمان مو عسل صد در صد طبیعی دیبا فیلم